Pujada del preu de la llum i previsions econòmiques